header2
  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขประชาชน  : 
 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 2560
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000